TÖBB MINT ISKOLA!
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

Intézményvezetői állás az István Király Baptista Általános Iskolában

2019. 04. 17. 09:37 | ÁLLÁS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.-68. § -ai alapján

pályázatot hirdet

 

ISTVÁN KIRÁLY BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (4482 Kótaj, Szent István utca 5.)

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás betöltésére

 

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű munkaviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019. augusztus 16. napjától 2024. augusztus 15. napjáig tart.

 

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4482 Kótaj, Szent István utca 5.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartásában működő intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat és a működési engedély szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a köz-alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • főiskolai diploma, tanítói-, tanári szakképzettség
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • pedagógus munkakörben eltöltött legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

 

Az Nkt. 67. § (1) bekezdése szerint: nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

c) legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

 

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot, valamint a közoktatásvezető pedagógus szakvizsga szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok közjegyző által igazolt hiteles másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely a büntetlen előélet mellett tanúsítja, az nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1) bekezdés d) pontja szerint nem áll a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
 • nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • más nevelési-oktatási intézményben eltöltött intézményvezetői gyakorlat,
 • KIR rendszerben való jártasság,
 • legalább ECDL szintű informatikai ismeretek

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Endre oktatási igazgatóhelyettes nyújt, a
06 20/478-5309 -es telefonszámon. A határidő jogvesztő, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy címére történő megküldésével (1111 Budapest, Budafoki út 34/b, levelezési cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SAROSD//2019 , valamint a beosztás és az Intézmény megnevezését: Intézményvezető, Intézmény neve, címe

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat a véleménynyilvánításra jogosultak írásban véleményezik, majd ezt követően a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy Elnöksége bírálja el. A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

 

A pályázat elbírálásának határideje, és az értesítés módja: 2019. augusztus 1., írásban postai úton

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.

 

Letölthető fájlok

ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Implom József helyesírási verseny megyei döntő

19.
JAN.

Óvodapedagógusok csoportközi hospitálása

20.
JAN.

Osztályozó értekezlet

21.
JAN.
ESEMÉNYNAPTÁR
Az alábbi naptárban tudja kiválasztani egy adott naphoz tartozó eseményt. A hónapok között a nyilak segítségével tud lépkedni.
ÖSSZES ESEMÉNY

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

BAPTISTA NEVELÉS - OKTATÁS

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: fenntarto kukac baptistaoktatas pont hu

Web: www.baptistaoktatas.hu

© 2020 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT   |   ADATVÉDELEM
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE